The Bankside is exclusive distributor for JH BAITS in Europe.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

Artikel 1 Algemeen


1. the Bankside gevestigd te Stationsstraat 25, 9950 Lievegem, België
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen the Bankside en de wederpartij met betrekking tot de levering van producten en/of diensten;
Diensten: de door de the Bankside te verrichten werkzaamheden van immateriële aard;
Producten: de te leveren stoffelijke voorwerpen zoals omschreven in en onderwerp van de Overeenkomst;
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen van de the Bankside koopt;
Levering: de handeling waarbij goederen van de the Bankside ter beschikking worden gesteld aan de klant na uitvoering van de Overeenkomst door de the Bankside.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen the Bankside, hierna te noemen: “Leverancier” en een klant waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen. is afgeweken.

3. Het factuurbedrag dient pro forma te worden betaald,

4. De klant dient zich te houden aan schriftelijk overeengekomen verkoopprijzen zoals vermeld in de prijslijst.

5. Leveringen uit voorraad verzenden wij binnen 2 tot 5 werkdagen. Indien producten niet uit voorraad kunnen worden verzonden, vindt de levering plaats tussen 10 en 15 werkdagen. De Wederpartij is verplicht het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld of de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht. Daarnaast dient de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na levering telefonisch en per e-mail te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk de omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de leverancier in staat is adequaat te reageren. De klant dient de leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. In dat geval blijft de klant ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7. Indien een gebrek later wordt gemeld, heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding.

8. Indien komt vast te staan ​​dat een zaak gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, dan zal de leverancier de gebrekkige zaak binnen bekwame tijd (10 dagen) na ontvangst vervangen of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk om het terug te sturen. Indien retour mogelijk is, dient altijd te worden geprobeerd een retour aan te vragen via [email protected] Je ontvangt de retourprocedure inclusief eventuele retourkosten.

9. Alle door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de klant alle verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door de leverancier geleverde zaken, die op grond van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsvoering worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren. De klant geeft reeds onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan leverancier of aan een door de wederpartij aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de leverancier zich zullen bevinden en die zaken met zich meebrengen, in alle gevallen waarin de leverancier dat wenst. haar eigendomsrechten uit te oefenen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht de leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Alle risico van beschadiging of vermissing van het geheel of een gedeelte van de gekochte goederen gaat onmiddellijk na levering over op de klant. De klant blijft jegens de leverancier aansprakelijk voor de veilige opslag van de geleverde producten tot volledige betaling van de overeengekomen prijs.

10. Voor alle bestellingen met een waarde van minder dan 350 Euro worden verzendkosten aangerekend: de verzendkosten bedragen 8,50 binnen België. Voor alle leveringen buiten België gelden afwijkende tarieven. Deze zijn op te vragen.
Voor alle bestellingen met een waarde van meer dan 350 Euro worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 2 Aansprakelijkheid


1. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de klant is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, eventuele redelijke kosten gemaakt ter vergoeding van de gebrekkige prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden .

6. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kortingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de leverancier.

Artikel 3 Risico-overgang


1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken in de macht van de klant te worden gebracht.

Artikel 4 Toepasselijk recht en geschillen


1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een ​​geschil in onderling overleg te beslechten.

the Bankside
Stationsstraat 25
9950 Lievegem
België

KBC-IBAN: BE16 7370 3995 7474
BTW nummer : BE 0537 979 420